Search
  • shirilipinsky4

המשך עבודה במשרדי אילן תל-אביב


בהמשך לביצוע עבודות החפירה למשרדי אילן בתל אביב, אנו נבחרנו לבצע את עבודת ההמשך

005 (1).JPG

#photo

30 views0 comments

Recent Posts

See All

נבחרנו לבצע את פרויקט אולם הנוסעים בנמל אשדוד. בפרויקט זה היה דגש על עמידה בלוחות זמנים צפופים ביותר. תוכנן כי יחידות מיזוג האוויר יוצבו בגלריה מיועדת בתוך אולם הנוסעים. בצוע הגלריה לא היה מאפשר עמידה