Search
  • shirilipinsky4

מיזוג נכון לנוסעים בנמל אשדוד


נבחרנו לבצע את פרויקט אולם הנוסעים בנמל אשדוד. בפרויקט זה היה דגש על עמידה בלוחות זמנים צפופים ביותר. תוכנן כי יחידות מיזוג האוויר יוצבו בגלריה מיועדת בתוך אולם הנוסעים. בצוע הגלריה לא היה מאפשר עמידה בלוחות הזמנים שנדרשו. לכן אנחנו הצענו מערכת חלופית מתאימה לסביבה ימית שמורכבת מחוץ למבנה. פתרון זה ביטל את הצורך בבניית גלריה בתוך האולם וניתן היה לעמוד בלוח הזמנים הקצר שנדרש . כמו כן ,העברת יחידות המיזוג לחצר שבסמוך לאולם ,(שטח שלא מוגבל כמו הגלריה) אפשרה מעבר ליחידות מיזוג נפרדות שמאפשרות מיזוג לפי אזורים באולם. שיטת מיזוג זו מאפשרת חסכון בעלויות המיזוג לאורך השנים ושיפור פיזור המיזוג באולם בהתאם לצורך בכל אזור.


14 views0 comments